Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Дата на последна актуализация: 02.01.2024 г.

1. Обща информация

„МайВи“ ООД, ЕИК: 206232044, със седалище и адрес на управление в град София 1700, р-н „Студентски“, бул. „Никола Габровски“ № 108, ет. 7, ап. 1 (MyVe) и Сдружение „Европейски център за транспортни политики“, ЕИК: 206082839, със седалище и адрес на управление в град София 1000, р-н Възраждане, ул. Братя Миладинови №16 (ЕЦТП) са администратори и обработващи лични данни, а съответствието със законодателството за защита на личните данни е приоритет и етична ценност за нас. Ние предприемаме всички необходими действия, за да гарантираме, че Вашите лични данни се обработват безопасно, сигурно и в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство и Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 - GDPR).

С настоящата Политика за поверителност бихме искали да Ви информираме какви лични данни събираме и за какви цели, как ги използваме и съхраняваме, кои са случаите, в които ги предоставяме на трети страни, кои да тези трети страни, както и условията за обработка на личните данни, организационните и технически мерки, които сме предприели, за да гарантираме тяхната сигурност и неприкосновеност.

MyVe и ЕЦТП запазват правото си да променят и актуализират тази Политика за поверителност с цел осигуряване на съответствие с българското и европейското законодателство.

 

2. Принципи и политики при събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни.

MyVe и ЕЦТП се ангажират да спазват следните политики и принципи при обработката на лични данни:

 • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • Ограничение на целите на обработване;
 • Точност и актуалност на данните;
 • Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

 

3. Категории лични данни, които MyVe и ЕЦТП обработват

MyVe и ЕЦТП събират и обработват само личните данни, които са необходими конкретно за изпълнение на всяка от посочените по-долу цели и при наличие на необходимите за това основания.

MyVe и ЕЦТП може да съхраняват и/или обработват следните видове лични данни:

 • Данни за контакт при регистрация в платформата: име и адрес за контакт, телефон за контакт, електронна поща;
 • Когато посещавате нашия уеб сайт, нашите уеб сървъри записват и съхраняват временно за целите на сигурността данните за свързване на компютъра, който се свързва с нашия сайт, уеб страниците, които посещавате на нашия сайт, датата и продължителността на посещението, данните за идентифициране на вида на използвания браузър и операционна система, както и уеб сайта, чрез който сте се свързали с нашия сайт;

4. Основания за събиране, обработване и съхранение на Вашите  лични данни

MyVe и ЕЦТП събират, обработват и съхраняват Вашите лични данни на следните основания:

 • Предоставено от Вас изрично съгласие.

 

5. Цели за събиране, обработване и съхранение на Вашите лични данни

MyVe и ЕЦТП съхраняват и обработват Вашите лични данни за следните цели:

 • За да управляваме взаимоотношения с Вас във връзка с подадените сигнали;
 • За да се свързваме с Вас във връзка с управлението на сигналите, които потребителят е въвел в платформата;
 • За да Ви изпращаме, с Вашето съгласие, покани за събития или инициативи на платформата и др.;
 • За да управляваме Вашите правни претенции и да защитим законния си интерес, вкл. за защита, безопасност и решаване на спорове. MyVe и ЕЦТП  може да съхраняват и обработват Вашите данни за защита на използваните от него системи, за откриване и предотвратяване на измами, когато приложимото законодателство го изисква;
 • За да отговаряме на Ваше искане във връзка с упражняването на Вашите права;
 • За изпълнение на задълженията на MyVe към НАП, МВР, ДАНС и други държавни и общински органи, както и за да отговаряме на искания за предоставяне на информация от националните регулатори (КРС, КЗП, КЗЛД) във връзка с жалби или други процедури, заведени пред тези органи, както и за да ги предоставяме на други държавни органи или правоохранителни служби за целите на административен контрол, контрол за безопасност, превенция и разкриване на правонарушения и престъпления.

 

6. Срокове за събиране, обработване и съхранение на Вашите лични данни

MyVe и ЕЦТП  съхраняват и обработват Вашите лични данни при следните изисквания относно сроковете:

 • Вашите лични данни като потребители на уебсайта/овете на MyVe и ЕЦТП  се събират и обработват през срока на валидност на сключения договор при общи условия (т. е. за срока на действие на регистрацията Ви). При прекратяване на регистрацията Ви, MyVe и ЕЦТП заличава всички Ваши лични данни, с изключение на изискуемите лични данни в сроковете по Закона за електронната търговия, Закона за електронните съобщения, Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите, Закона за защита на личните данни, Общия регламент за защита на данните, само и единствено за целите на спазването на административноправни и договорни задължения на MyVe и ЕЦТП, но за не повече от 5 години (обща погасителна давност по чл. 110 от Закона за задълженията и договорите);
 • Съгласието за маркетинговите предложения и други инициативи, изискващи Вашето изрично съгласие, е валидно до изричното му оттегляне. При оттеглено съгласие потребителските данни се заличават от съответните бази с данни;
 • MyVe и ЕЦТП ще Ви уведоми в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимните ни интереси или по друга възникнала причина. В останалите случаи времето за обработка се определя от целта за обработка или е зададена от нормативните изисквания.

Моля да имате предвид, че задължителната информация, която изискваме във формулярите, които попълвате при изпълнение на предоставяните от нас услуги, е указана. Тя е задължителна, защото е необходима за сключване на договор и/или обработване на Вашите заявки/поръчки, както и за изпълнение на нашите законови или регулаторни задължения. Ако не желаете да предоставите задължителната информация, няма да можем да обработим Вашата заявка/поръчка. Събирането на друга информация е с цел да ви опознаем по-добре, в частност, за да ви изпращаме персонализирана маркетингова информация, като съответно предоставянето на тази информация не е задължително.  Вие имате избор дали да предоставите тази информация, или не.

 

7. Кой има достъп до вашите данни?

Ние можем да споделяме Вашата информация, когато си сътрудничим с други дружества, както и с нашите партньори или доставчици на услуги, като обработваме частично или изцяло Вашите лични данни само до степента, необходима за изпълнение на конкретно възложените задачи.

Доколкото е възможно, ние съхраняваме Вашата информация на сървъри, разположени в рамките на Европейския съюз и/или Европейското икономическо пространство. При съхраняване на информация на сървъри, непринадлежащи на MyVe и ЕЦТП и/или находящи се в други държави, MyVe и ЕЦТП предприемат действия по криптиране на всички лични данни по начин, който не позволява достъп на неоторизирани лица.

Някои от тези държави могат да имат законодателство за защита на данните, различно от това на Европейския съюз. В тези случаи ние обръщаме специално внимание, за да приведем такова предаване на лични данни в съответствие с приложимия Общ регламент за защита на личните данни и да вземем същите предпазни мерки по отношение на защитата на Вашата поверителност, права и свободи, като тези, предложени от Европейския съюз (по-специално като използваме Стандартните договорни клаузи на Европейската комисия).

Не на последно място, може да се наложи да споделяме Вашите лични данни с трети страни, ако това се изисква с цел съответствие със законово задължение или административно или съдебно решение, а именно:

 • За счетоводно, правно или обслужване в сферата на човешките ресурси на трето лице, с което MyVe и ЕЦТП е сключило съответните договори;
 • Данни могат да бъдат предоставяни на НАП, НОИ, ДАНС, МВР, КАТ и други нормативно установени получатели, когато приложимото законодателство го изисква.

 

8. Как съхраняваме Вашите лични данни

Отчитайки нивото на напредък в сферата на комуникациите и технологиите и нормативните изисквания, MyVe и ЕЦТП са предприели необходимите технически и организационни мерки за сигурност срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват.

Ние организираме и  провеждаме обучения на своите служители по отношение на политиките, принципите и процедурите за защита на личните данни и изискваме от тях стриктното им спазване.

 

9. Вашите права

Вие имате следните права:

 • право на достъп до Вашите лични данни - това означава правото да получите информация от MyVe и ЕЦТП  дали данните Ви се обработват и на какво основание се случва това, а в случаите, когато е приложимо, и достъп до самите данни, което означава да получите копие от Вашите данни;   
 • право на поправка и право на изтриване/коригиране - това означава правото да поискате коригиране на неточни и/или непълни данни, както и изтриване на данни, когато това искане е легитимно;
 • право на ограничаване на обработката - това означава правото да поискате ограничаване или прекратяване на обработката, когато искането е легитимно;
 • право на преносимост - това означава правото да получите данни в структуриран, широко използван и машинно четим формат, с цел данните да се прехвърлят към друг администратор на лични данни;
 • право на възражение - това означава правото да възразите срещу обработката на данните, когато искането е легитимно, включително правото да възразите срещу изпращането на маркетингова информация.

 

10. Свържете се с нас

Ако имате някакви въпроси, коментари и запитвания относно тези Принципи за защита на личните данни, не се колебайте да се свържете с нас чрез посочените по-долу контакти.

За да упражните всяко от посочените в т. 9 права, можете да се свържете с нас, като ни предоставите доказателство за Вашата самоличност, по имейл на gdpr@myve.bg или по пощата на следния адрес: бул. „Никола Габровски“ 108, ет.7, ап.1, София.

Ако сте на мнение, че MyVe и ЕЦТП по някакъв начин е нарушил Вашите права в сферата на защитата на личните данни и не Ви предлага необходимото съдействие за отстраняване на тази нередност, Вие имате право да подадете жалба или сигнал до gdpr@myve.bg. Също така Вие имате право да подадете жалба и до съответния надзорен орган по защита на личните данни. Препоръчваме Ви да се свържете с нас, преди да подадете жалба, а ние ще се постараем да разрешим всеки проблем или притеснение, които имате.

Данни за надзорния орган: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Актуалната политика за поверителност и защита на личните данни можете да намерите на нашата интернет страница на адрес: www.alerts.myve.bg.